Regulamin  OSW Malinówka

W celu zapewnienia Państwu spokoju, bezpieczeństwa pobytu oraz jak najlepszej jakości usług Kierownictwo Ośrodka przedstawia Państwu Regulamin „Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Malinówka”.

 

  §1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczonych usług, odpowiedzialności naszych gości podczas przebywania na terenie ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi podczas podpisania karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, wpłaty zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zgadza się z panującymi zasadami i akceptujew pełni warunki Regulaminu OSW Malinówka.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości (bez wyjątków) przebywających na terenie Ośrodka.
 3. Regulamin jest dostępny w Recepcji oraz na stronie internetowej: www.malinowka.eu

 

§2 Doba hotelowa

 1. Wynajem pokoi oraz domków odbywa się w systemie doby trwającej od godziny 12:00 do godziny 10:00 następnego dnia.
 2. W przypadku przedłużenia rezerwacji pobytu, Gość ośrodka powinien zgłosić zainteresowanie w recepcji minimum dzień przed wykwaterowaniem. Pracownicy mogą przedłużyć pobyt po uiszczeniu przez zainteresowanego odpowiedniej opłaty określonej w Cenniku Usług świadczonych przez OSW Malinówka pod WARUNKIEM,  iż pozwala na to dostępność miejsc.
 3. Ośrodek zastrzega iż w w/w przypadku (pkt 2.) może być konieczna zmiana miejsca zakwaterowania.
 4. Pozostanie w pokoju bądź pozostawienie rzeczy po godzinie określającej koniec doby hotelowej (godz. 10:00) bez wcześniejszego uprzedzenia recepcji jednoznaczne będzie z naliczeniem kolejnej doby przez pracownika.

 

§3 Rezerwacja i meldunek

 1. Gość w momencie zakwaterowania zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz do podpisania wypełnionej przez pracownika recepcji karty meldunkowej.W przypadku, gdy zakwaterowaniu podlega więcej niż jeden gość, w/w obowiązki spoczywają na osobie, na której imię i nazwisko dokonano rezerwacji.
 2. Gość zobowiązany jest do osobistego zdania pokoju przy wykwaterowaniu. Nie ma możliwości przekazywania pokoju/domku innym osobom.
 3. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest uiszczenie zaliczki w wysokości 30% kwoty pobytu w terminie do 14 dni od momentu złożenia rezerwacji.  W przypadku braku zaliczki rezerwacja zostanie anulowana.
 4. W sytuacji nieodwołania rezerwacji do 14 dni przed planowanym przyjazdem zaliczka nie zostanie zwrócona.
 5. W przypadku rezygnacji Gości z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Ośrodek nie zwraca poniesionych kosztów i opłaty za daną dobę hotelową.
 6. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju ośrodkowym Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji ośrodka.

 

§4 Usługi

 1.  Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi pracownikom Ośrodka poprawę standardu naszych usług.
 2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • odpowiednie warunki umożliwiające pełny i nieskrępowany odpoczynek, 
 • bezpieczeństwo podczas pobytu,
 • zachowanie tajemnicy informacji o Gościu zgodnie z RODO z 25.05.2018 r.

 

§5 Odpowiedzialność

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży grup zorganizowanych (kolonie, obozy, inne), przebywających na terenie ośrodka odpowiedzialni są organizatorzy oraz opiekunowie. Organizator ponosi wszelkie koszty napraw szkód powstałych w wyniku działań podopiecznych
 3. Posiadacze psów mogą rezerwować tylko domki.  Przebywający ze zwierzętami na terenie Ośrodka zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych. Właściciele zwierząt muszą mieć świadomość i ponoszą odpowiedzialność za swoich pupili w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, oraz uporczywego zakłócania spokoju innym osobom przebywającym w Ośrodku.
 4. Posiadacze psów winni poza teren wynajmowanego lokalu wyprowadzać zwierzęta na smyczy i kagańcu.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
 6. Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręci krany i zamknąć drzwi na klucz.
 7. Na terenie ośrodka, w tym – w pokojach ośrodkowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2010 r. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu na terenie Ośrodka czy poza jego terenem.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 10. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

§6 Postanowienia dodatkowe

 1. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach Ośrodka i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi oraz zwrócić klucz na recepcję.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytki publicznego.

Nasza oferta Nasza oferta

Powrót

Biegi na orientację

Biegi na orientację

Jeśli interesuje Cię coś wiecej niż bieganie, możemy Ci pomóc :)

Zielony Punkt Kontrolny (ZPK) to propozycja dla wszystkich. Jest to możliwość ciekawego i pożytecznego spędzenia czasu na łonie natury. Polega na odnajdywaniu przy pomocy mapy zainstalowanych w terenie słupków kontrolnych, rozmieszczonych tak by dostarczyć uczestnikom jak najwięcej wrażeń. Posługiwanie się mapą to jedna z bardziej przydatnych umiejętności. Przy jej pomocy łatwo odnaleźć się w nieznanym miejscu. W naszym projekcie proponujemy naukę posługiwania się mapą czy planem. Jednocześnie pragniemy przekazać trochę wiedzy o lesie, w nowej formie edukacji leśnej. Jesteśmy gospodarzami tego terenu, nasza praca to codzienny pobyt w lesie, tak więc znamy go jak nikt inny. Dzięki temu poprowadziliśmy trasy w miejsca, o których często nie dowiesz się z innych map czy przewodników

W projekcie ZPK na bazie mapy w terenie rozstawione są stałe punkty kontrolne, część punktów stanowią obiekty ośrodka „Malinówka" oraz tablice ścieżki edukacyjnej, na których zamontowano symbol PK (biało – pomarańczowa tabliczka z kodem) oraz perforator. Na bazie PK zbudowane są trasy o różnym przeznaczeniu, długości i trudności. W ten sposób mamy wiele możliwości edukacji, turystyki i sportu, dostępnych dla każdego, dopasowanych do jego możliwości fizycznych i umiejętności. Proponujemy trasy edukacyjne, rekreacyjne i sportowe, zarówno dla początkujących jak i doświadczonych uczestników. Można je pokonywać pieszo, rowerem, zimą na nartach, samodzielnie bądź w gronie rodziny czy przyjaciół.

Trasa dla najmłodszych zlokalizowana jest bezpośrednio na terenie Ośrodka Malinówka. Do odnalezienia mamy 12 punktów kontrolnych. Są trzy mapy z punktami kontrolnymi :OSW Malinówka teren zamknięty - dla najmłodszych, plaża i teren leśny dla dorosłych. 

 

POCZĄTKUJĄCY:


Podstawowe umiejętności.

Symbolika: Osoba początkująca powinna używać opisów słownych. Tej umiejętności nabywamy po prostu czytając legendę i ucząc się symboli występujących na mapie.

Orientowanie mapy: Mapa powinna być zawsze ustawiona tak, by trasa, jaką się poruszasz (linia na mapie), biegła od miejsca, w którym aktualnie jesteś, „do góry". Ponieważ mapa zawsze jest zorientowana do kierunku północy, dlatego też idąc w kierunku południowym należy mapę trzymać „do góry nogami". Orientowanie mapy przy użyciu kompasu: ruszasz ze startu (czerwony trójkąt) na pierwszy punkt (czerwone kółko z nr 1), „zgrywasz" linię północy na mapie z liniami na płytce kompasu, następnie obracasz mapę tak, aby igła magnetyczna kompasu zgadzała się z liniami na płytce, mapa zorientowana do północy magnetycznej (czyli również do terenu), kierunek do pkt. jest wprost przed nami.

Śledzenie aktualnej pozycji na mapie: Najlepiej trzymać mapę w taki sposób, aby koniec kciuka wskazywał na niej twoją aktualną pozycję. W żargonie biegaczy na orientację nazywamy to „kciukowaniem". Dla ułatwienia możesz namalować na paznokciu strzałkę, pomoże ci pamiętać o przesuwaniu kciuka na mapie.

Pomiar odległości: w czasie biegu (marszu) pozwala na precyzyjne określenie miejsca, gdzie aktualnie znajduje się zawodnik. Odległość mierzymy krokami licząc ich pary (czyli cały czas na tę samą nogę). Jest to dość precyzyjna metoda, błąd pomiaru nie przekracza kilku procent. Doświadczeni zawodnicy mają to we krwi, często liczą kroki, nawet gdy nie ma takiej potrzeby (np. w sytuacji gdy przebieg jest narzucony przez organizatora i wyznaczony w terenie).

Orientacja wzdłuż elementów liniowych: To podstawowa metoda poruszania się w lesie dla początkujących. Wykorzystując elementy liniowe: drogi, strumienie, granice kultur, płoty itp. Jest to sposób bezpieczny nie ma obawy zboczenia z obranej trasy tak jak w przypadku poruszania się na przełaj. Zwykle droga pomiędzy kolejnymi punktami to korzystanie z sieci tych obiektów. Obrazuje to poniższy rysunek.

ZAAWANSOWANI:

„Im dalej w las", tym zwiększa się stopień trudności, zarówno pod względem fizycznym, jak i technicznym. Ci, którzy posiedli odpowiednie umiejętności, poruszają się na przełaj (np. dostrzegając wybrane obiekty w terenie, korzystając z umiejętności zachowania wysokości na zboczu lub poruszając się przez las na azymut). W niczym to nie zmienia podstawowych zasad orientacji i zachowania się w lesie.