Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Malinówka”, Malinówka Wielka 1, 19-300 Ełk

 

Ośrodek w swoim zakresie oferuje noclegi w pokojach gościnnych, wypoczynek w domkach letniskowych, usługi gastronomiczne, organizację szkoleń dla pracowników Lasów Państwowych i firm zewnętrznych oraz usługi w zakresie imprez okolicznościowych wesela, komunie. OSW „Malinówka” mieści się jednym budynku głównym oraz w 12  domkach letniskowych.

 

Budynek główny, pełni funkcje szkoleniowo-edukacyjną oraz noclegową z zapleczem gastronomicznym i gospodarczym, składa się z 3 części użytkowych które są połączone 1 głównym holem. W budynku może przebywać do 140 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników do obsługi budynków to godziny 07:00 – 15:00. Dozór i dostęp dla gości całodobowy. 

 

Dwa wejścia do budynku głównego znajdują się od strony wewnętrznej parkingowej, jedno wejście od strony drogi. Wejścia do holu z recepcją nie są dostępne dla wózków  osób niepełnosprawnych.  Z holu bez barier architektonicznych możliwy jest dostęp do sali konferencyjnej, kawiarni oraz do pokoi na poziomie „0” na którym znajduje się jeden pokój z łazienką dostosowany dla osób niepełnosprawnych (bez schodów). Do pozostałych pomieszczeń budynku głównego: pokoi hotelowych, jadalni, toalet, zaplecza gospodarczego, siłowni i sauny prowadzą schody.

 

Pojazdy klientów parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkami. Nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynkach nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynkach nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

 

W budynkach można poruszać się z psem asystującym.

 

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Budynki obsługiwane są przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

 

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

 

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr (87) 619 66 95 lub e-mailowo na adres osrodek@malinowka.eu