Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy regionu

Cechą charakterystyczną lasów w naszym regionie jest występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych - puszcz.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku administruje lasami na powierzchni 624,5 tysięcy hektarów, w tym 582,6 tysięcy hektarów samych lasów. Cechą charakterystyczną lasów w tym rejonie jest występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych - puszcz:

  • Puszczy Augustowskiej (110 tys. ha)
  • Puszczy Boreckiej (23 tys. ha)
  • Puszczy Knyszyńskiej (105 tys. ha)
  • Puszczy Kurpiowskiej (34 tys. ha)
  • Puszczy Piskiej (70 tys. ha w granicach RDLP Białystok)
  • Puszczy Rominckiej (13 tys. ha).
  • Puszczy Białowieskiej (62 tys.ha)

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, opracowanej przez Mroczkiewicza i Tramplera tereny RDLP w Białymstoku lokują się w: II Krainie Mazursko – Podlaskiej oraz IV Krainie Mazowiecko – Podlaskiej.

Są to tereny położone w zasięgu zlodowacenia bałtyckiego, z krajobrazami o charakterze pagórkowatym, sandrowym lub równinno – morenowym. Klimat Krainy II jest surowy i najchłodniejszy (za wyjątkiem gór) w Polsce.

Szczególnie chłodne są tereny północno-wschodnie, gdzie w okolicy Wiżajn znajduje się polski biegun zimna.

O surowości klimatu Krainy Mazursko – Podlaskiej świadczy również najkrótszy w Polsce termiczny okres wegetacyjny roślin, który wynosi od 190 do 210 dni. Najliczniej występują tu bory sosnowe, spotykane na ubogich i średnio żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych i bagiennych. Sosna zwyczajna jest podstawowym gatunkiem lasotwórczym, posiada tu optymalne warunki rozwojowe i wykształca bardzo wartościowe ekotypy znane szeroko jako sosna mazurska i sosna supraska. Kolejnym gatunkiem o zasadniczym znaczeniu w Krainie II jest świerk pospolity, występujący jako gatunek panujący w niektórych drzewostanach, tworzący zespoły niżowych świerczyn borealnych. W Puszczy Białowieskiej osiąga on wysokość do 51 m.

Bocian czarny w Puszczy Białowieskiej, fot. Piotr Wawrzyniak

Siedliska żyzne, związane z podłożem gliniastym i gliniasto-piaszczystym reprezentowane są przez tzw. grądy, czyli lasy liściaste, gdzie gatunkiem dominującym jest dąb szypułkowy (rzadziej bezszypułkowy), który w zmieszaniu ze świerkiem, grabem, brzozą i niekiedy lipą, preferuje siedliska zarówno świeże jak i wilgotne. Na siedliskach o wilgotnym lub bagiennym charakterze, czyli w zagłębieniach terenowych oraz sąsiedztwie rzek, strumieni, jezior, występują zbiorowiska roślinne znane jako olsy lub łęgi olszowe oraz łęgi jesionowo-olszowe. Istotną rolę odgrywa tutaj olsza czarna, która tworzy drzewostany lite lub z domieszką jesionu.

Duże znaczenie przyrodnicze i gospodarcze ma brzoza pojawiająca się na wszystkich siedliskach. Pozostałe gatunki drzewiaste, takie jak jesion, grab, klon, lipa, modrzew, występują w leśnych zespołach roślinnych z reguły w formie domieszek.

Południowa i południowo-zachodnia część zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku położona jest w IV Mazowiecko – Podlaskiej Krainie przyrodniczo-leśnej. Leży ona w obszarze zlodowacenia środkowo-polskiego i dominują tu krajobrazy o dość silnie rozmytych formach o charakterze równinnym. Kraina ta jest cieplejsza od Krainy Mazursko – Podlaskiej, a także nieco suchsza, z mniejszą ilością opadów atmosferycznych. Najliczniej występują również i tutaj bory sosnowe, wyraźnie związane z ubogimi, piaszczystymi, często wydmowymi siedliskami świeżymi i wilgotnymi. Część IV Krainy, leżąca w granicach białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych , charakteryzuje się mniejszą lesistością oraz stosunkowo niską zasobnością drzewostanów. Znaczną część tych drzewostanów stanowią zbiorowiska roślinne pochodzące ze sztucznych zalesień gruntów porolnych.

Nasza oferta Nasza oferta

Powrót

O kobietach...

O kobietach...

Są odważne, utalentowane i znakomicie zorganizowane. Są wyśmienitymi menagerami i kapitalnie sprawdzają się na kierowniczych stanowiskach. Bo „gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”, czyli o tym jak kobiety radzą sobie w męskim zawodzie leśnika i dlaczego 8 marca jest tak wyjątkowym dniem…

 

Mówią, że leśnictwo to męski zawód, że kobieta się nie nadaje w teren, bo tam  zwyczajnie sobie nie poradzi… Tymczasem stanowiska (te w terenie jak i w biurze) piastowane przez kobiety prowadzone są skrupulatnie i dokładnie. Jesteśmy staranne, obowiązkowe i zaradne oraz umiemy działać w pośpiechu. Potrafimy dać z siebie 150% i osiągnąć sukces tam, gdzie panowie często mówią „pas”. Optymistycznie podchodzimy do życia i chwytamy je każdego dnia pełnymi garściami. Dzięki pozytywnemu nastawieniu do świata lepiej znosimy długotrwały stres. Bo kryzysowe sytuacje są kuźnią naszych charakterów! Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko od nas zależy, a na nasz sukces często mają wpływ inne czynniki. Jesteśmy zmotywowane i cierpliwe, dlatego każdego dnia  „próbujemy jeszcze raz”. A kiedy spojrzymy na siebie z dystansu, to wiemy, że nie jesteśmy doskonałe, że brakuje nam fizycznej siły, żeby nosić ciężkie worki z piaskiem, ale wiemy za to, jak przenosić góry!

Dlatego w tym szczególnym Dniu Kobiet wszystkim silnym i twardym jak skała oraz tym delikatnym i kruchym niczym płatki róży kobietom życzymy wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności. Uśmiechem zdobywajcie świat i łamcie zatwardziałe serca innych swoim wewnętrznym dobrem!

 

„W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.”

Vivian Green

 

 

W hołdzie wszystkim kobietom- Leśniczka w Zielonej Sukience.