Regulamin  OSW Malinówka

W celu zapewnienia Państwu spokoju, bezpieczeństwa pobytu oraz jak najlepszej jakości usług Kierownictwo Ośrodka przedstawia Państwu Regulamin „Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Malinówka”.

 

  §1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczonych usług, odpowiedzialności naszych gości podczas przebywania na terenie ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi podczas podpisania karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, wpłaty zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zgadza się z panującymi zasadami i akceptujew pełni warunki Regulaminu OSW Malinówka.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości (bez wyjątków) przebywających na terenie Ośrodka.
 3. Regulamin jest dostępny w Recepcji oraz na stronie internetowej: www.malinowka.eu

 

§2 Doba hotelowa

 1. Wynajem pokoi oraz domków odbywa się w systemie doby trwającej od godziny 12:00 do godziny 10:00 następnego dnia.
 2. W przypadku przedłużenia rezerwacji pobytu, Gość ośrodka powinien zgłosić zainteresowanie w recepcji minimum dzień przed wykwaterowaniem. Pracownicy mogą przedłużyć pobyt po uiszczeniu przez zainteresowanego odpowiedniej opłaty określonej w Cenniku Usług świadczonych przez OSW Malinówka pod WARUNKIEM,  iż pozwala na to dostępność miejsc.
 3. Ośrodek zastrzega iż w w/w przypadku (pkt 2.) może być konieczna zmiana miejsca zakwaterowania.
 4. Pozostanie w pokoju bądź pozostawienie rzeczy po godzinie określającej koniec doby hotelowej (godz. 10:00) bez wcześniejszego uprzedzenia recepcji jednoznaczne będzie z naliczeniem kolejnej doby przez pracownika.

 

§3 Rezerwacja i meldunek

 1. Gość w momencie zakwaterowania zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz do podpisania wypełnionej przez pracownika recepcji karty meldunkowej.W przypadku, gdy zakwaterowaniu podlega więcej niż jeden gość, w/w obowiązki spoczywają na osobie, na której imię i nazwisko dokonano rezerwacji.
 2. Gość zobowiązany jest do osobistego zdania pokoju przy wykwaterowaniu. Nie ma możliwości przekazywania pokoju/domku innym osobom.
 3. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest uiszczenie zaliczki w wysokości 30% kwoty pobytu w terminie do 14 dni od momentu złożenia rezerwacji.  W przypadku braku zaliczki rezerwacja zostanie anulowana.
 4. W sytuacji nieodwołania rezerwacji do 14 dni przed planowanym przyjazdem zaliczka nie zostanie zwrócona.
 5. W przypadku rezygnacji Gości z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Ośrodek nie zwraca poniesionych kosztów i opłaty za daną dobę hotelową.
 6. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju ośrodkowym Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji ośrodka.

 

§4 Usługi

 1.  Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi pracownikom Ośrodka poprawę standardu naszych usług.
 2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • odpowiednie warunki umożliwiające pełny i nieskrępowany odpoczynek, 
 • bezpieczeństwo podczas pobytu,
 • zachowanie tajemnicy informacji o Gościu zgodnie z RODO z 25.05.2018 r.

 

§5 Odpowiedzialność

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży grup zorganizowanych (kolonie, obozy, inne), przebywających na terenie ośrodka odpowiedzialni są organizatorzy oraz opiekunowie. Organizator ponosi wszelkie koszty napraw szkód powstałych w wyniku działań podopiecznych
 3. Posiadacze psów mogą rezerwować tylko domki.  Przebywający ze zwierzętami na terenie Ośrodka zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych. Właściciele zwierząt muszą mieć świadomość i ponoszą odpowiedzialność za swoich pupili w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, oraz uporczywego zakłócania spokoju innym osobom przebywającym w Ośrodku.
 4. Posiadacze psów winni poza teren wynajmowanego lokalu wyprowadzać zwierzęta na smyczy i kagańcu.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
 6. Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręci krany i zamknąć drzwi na klucz.
 7. Na terenie ośrodka, w tym – w pokojach ośrodkowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2010 r. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu na terenie Ośrodka czy poza jego terenem.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 10. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

§6 Postanowienia dodatkowe

 1. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach Ośrodka i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi oraz zwrócić klucz na recepcję.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytki publicznego.